תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

1. נתון יחס ההעדפה:
x לא פחות טוב מ- y אם ורק אם x11/2+x21/2 ≥ y11/2+y21/2
צייר את אזורי האדישות ביחס לסלים (4,1) ו (2,2)

2. נתון יחס ההעדפה:
x לא פחות טוב מ- y אם ורק אם x1x2 ≥ y1y2
צייר את אזורי האדישות ביחס לסלים (2,1) ו (1,3)

3. נתון יחס ההעדפה:
x לא פחות טוב מ- y אם ורק אם x1 + x2 + 1 ≥ y1 + y2
3.1 האם הוא מקיים שלמות וטרנזיטיביות?
3.2 מצא את היחס מעדיף (ממש) מ- ואת יחס השקילות (אדישות). האם היחסים האלה מקיימים טרנזיטיביות?

4. צרכן צורך וודקה ורדבול. הצרכן תמיד שותה משקה שמחציתו וודקה ומחציתו רדבול ואיננו מוכן לשתות בשום פנים ואופן משקה עם יחס עירוב שונה. כמו כן הצרכן מעדיף לשתות כמה שיותר. צייר במרחב המצרכים את אזורי האדישות של הצרכן ביחס לסלים (10,6) ו (7,8)