מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

פיתרון תרגיל מספר 1

שאלה 1

להלן נתונים על מספר נקודות הנמצאות על עקומת התמורה של משק מסוים:

נקודהABC
יצור מכונות לשבוע01424
יצור חיטה בטונות לשבוע21160

א. התווה את עקומת התמורה (חבר את הנקודות בקווים ישרים).
ב. חשב את העלות האלטרנטיבית לייצור מכונות בכל הנקודות.
ג. חשב את העלות האלטרנטיבית השולית לייצור יחידת מכונות בשני הקטעים (BC, AB) ציין את היחידות שבהן נמדדות העלויות.
ד. חזור על ב. ו-ג. אלא שהפעם העלויות עבור ייצור חיטה.

תשובות לב' עד ד'

נקודה עלות אלטרנטיבית לייצור מכונות (בטונות חיטה) עלות אלטרנטיבית לייצור חיטה (במכונות)
A21-21=024-0=24
B21-16=524-14=10
C21-0=2124-24=0

 

קטע עלות אלטרנטיבית שולית לייצור מכונות (בטונות חיטה למכונה) עלות אלטרנטיבית שולית לייצור חיטה (במכונות לטון חיטה)
AB(21-16)/(14-0)=5/1414/5
BC(16-0)/(24-14)=16/10=8/55/8

שאלה 2

משק מייצר משאיות ואוטובוסים בלבד:
א. הנח שלרשות המשק עומדות 1600 שעות עבודה. לשם ייצור משאית אחת זקוקים ל-200 שעות עבודה ולשם ייצור אוטובוס זקוקים ל-100 שעות עבודה.
1. צייר בדיאגרמה את עקומת התמורה של המשק.
2. האם ניתן לייצר 10 אוטובוסים ו-3 משאיות?

עקומת התמורה מתקבלת מחיבור שתי הנקודות בטבלה בקו ישר:

משאיות X אוטובוסים Y
1600/200=80
01600/100=16

נוסחת עקומת התמורה היא Y=16-2X

ניתן לייצר 10 אוטובוסים ושלוש משאיות. הייצור דורש 10*100+3*200=1600 שעות עבודה.

ב. עתה הנח שלרשות המשק עומדות 80 שעות מכונה; לשם ייצור משאית דרושות 5 שעות מכונה ולשם ייצור אוטובוס דרושות 10 שעות מכונה.
1. על גבי אותה מערכת צירים, צייר את עקומת התמורה של המשק שהיתה מתקבלת בהנחה שעבודה אינה דרושה לייצור משאיות ואוטובוסים.
2. התווה את עקומת התמורה של משק זה בהנחה שגם עבודה וגם מכונות דרושות כדי לייצר מכוניות. האם ניתן לייצר 10 אוטובוסים ו-3 משאיות? הסבר.

אילו רק מכונות היו נדרשות, עקומת התמורה היתה מתקבלת מצירוף הנקודות בטבלה בקו ישר:

משאיות X אוטובוסים Y
80/5=160
080/10=8

נוסחת העקומה היא Y=8-0.5X

קבוצת אפשרויות הייצור מתקבלת ע"י חיתוך שתי קבוצות אפשרויות הייצור לעיל. היא תתקבל ע"י חיבור בקוים ישרים של הנקודות להלן:

משאיות X אוטובוסים Y
80
16/316/3
08

שאלה 3

"הוצאות משרד הביטחון על משכורת והחזקה ליום שרות של איש צבא קבע גבוהות בהרבה מההוצאות המתאימות ליום שרות של איש מילואים. עובדה זו מהווה ראייה ברורה לחיסכון שנגרם למשק הלאומי על ידי ארגון הצבא במתכונת של שרות מילואים". חוו דעתכם.

לדעתי, הוצאות משרד הביטחון אינן המדד הנכון לעלויות למשק. העלות למשק נמדדת ע"י העלות האלטרנטיבית. דהיינו ע"י אבדן התפוקה במוצרים שונים עקב שירות האנשים בצהל.

שאלה 4

"קשה להבין מדוע החליטו לטעת מטעים בהר. בעוד שתנובת המטעים לדונם קרקע גדולה בהרבה בשפלה מאשר בהר. טוענים, אמנם, שאדמת ההר לא תכשר אלא למטעים בלבד, בעוד שבשפלה ניתן לגדל גם יבולים אחרים; אך עובדה זו אינה יכולה להוות הצדקה להחלטה האמורה."
חווה דעתך על ההחלטה, בהנחה שקרקע הינה גורם ייצור יחיד במשק. (קבל את כל העובדות שבציטטה כנכונות). שרטט את עקומת התמורה. שרטט באותו ציור את עקומת התמורה של המשק אילו לא הייתה קיימת אפשרות לגדל מטעים בהר.

מפני שבהר ניתן לגדל רק מטעים יש לגדל שם מטעים. כלומר העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מטעים בהר היא אפס כי לא ניתן לייצר יותר יבולים אחרים ע"י הקטנת המטעים בהר.

שאלה 5

שר החקלאות: "בשנים האחרונות הצלחנו להכניס שיפורים טכנולוגיים בייצור החקלאי, למשל: בארגון מחזורי הזרעים, בגילוי מוקדם של מחלות ובניצול יעיל של מים. שיטות חדשות אלו הביאו חסכון בכוח אדם ובמכונות. התעשייה, לעומת זאת, קפאה על שמריה, ולא חלה בה שום התקדמות טכנולוגית". הנח כי הנתונים הסטטיסטיים מראים תפוקה קבועה בחקלאות, לעומת גידול תפוקה בתעשייה. האם עובדה זו סותרת בהכרח את טענת שר החקלאות? הערה: הנח כי המשק נמצא כל הזמן על עקומת התמורה, וכי מייצרים בו רק מוצרי חקלאות ומוצרי תעשיה. נתח את השאלה תוך שימוש בעקומות תמורה.

השיפור הטכנולוגי מתבטא בעקומת התמורה ע"י שניתן לייצר יותר מוצרי חקלאות עבור כל כמות של מוצרי תעשייה. אם כל גורמי הייצור יופנו לתעשייה, ניתן יהיה לייצר כמו לפני השיפור. כעת, לאחר השיפור המשק עבר לנקודה שיש בה יותר מוצרי תעשייה ואותה כמות של מוצרי חקלאות, וזאת ע"י העברת גורמי ייצור מענף החקלאות לתעשייה.