מבוא לכלכלה לביוטכנולוגיה\תזונה

סמסטר ב, תש"ע

תרגיל מספר 1

שאלה 1

להלן נתונים על מספר נקודות הנמצאות על עקומת התמורה של משק מסוים:

נקודהABC
יצור מכונות לשבוע01424
יצור חיטה בטונות לשבוע21160

א. התווה את עקומת התמורה (חבר את הנקודות בקווים ישרים).
ב. חשב את העלות האלטרנטיבית לייצור מכונות בכל הנקודות.
ג. חשב את העלות האלטרנטיבית השולית לייצור יחידת מכונות בשני הקטעים (BC, AB) ציין את היחידות שבהן נמדדות העלויות.
ד. חזור על ב. ו-ג. אלא שהפעם העלויות עבור ייצור חיטה.

שאלה 2

משק מייצר משאיות ואוטובוסים בלבד:
א. הנח שלרשות המשק עומדות 1600 שעות עבודה. לשם ייצור משאית אחת זקוקים ל-200 שעות עבודה ולשם ייצור אוטובוס זקוקים ל-100 שעות עבודה.
1. צייר בדיאגרמה את עקומת התמורה של המשק.
2. האם ניתן לייצר 10 אוטובוסים ו-3 משאיות?
ב. עתה הנח שלרשות המשק עומדות 80 שעות מכונה; לשם ייצור משאית דרושות 5 שעות מכונה ולשם ייצור אוטובוס דרושות 10 שעות מכונה.
1. על גבי אותה מערכת צירים, צייר את עקומת התמורה של המשק שהיתה מתקבלת בהנחה שעבודה אינה דרושה לייצור משאיות ואוטובוסים.
2. התווה את עקומת התמורה של משק זה בהנחה שגם עבודה וגם מכונות דרושות כדי לייצר מכוניות. האם ניתן לייצר 10 אוטובוסים ו-3 משאיות? הסבר.

שאלה 3

"הוצאות משרד הביטחון על משכורת והחזקה ליום שרות של איש צבא קבע גבוהות בהרבה מההוצאות המתאימות ליום שרות של איש מילואים. עובדה זו מהווה ראייה ברורה לחיסכון שנגרם למשק הלאומי על ידי ארגון הצבא במתכונת של שרות מילואים". חוו דעתכם.

שאלה 4

"קשה להבין מדוע החליטו לטעת מטעים בהר. בעוד שתנובת המטעים לדונם קרקע גדולה בהרבה בשפלה מאשר בהר. טוענים, אמנם, שאדמת ההר לא תכשר אלא למטעים בלבד, בעוד שבשפלה ניתן לגדל גם יבולים אחרים; אך עובדה זו אינה יכולה להוות הצדקה להחלטה האמורה."
חווה דעתך על ההחלטה, בהנחה שקרקע הינה גורם ייצור יחיד במשק. (קבל את כל העובדות שבציטטה כנכונות). שרטט את עקומת התמורה. שרטט באותו ציור את עקומת התמורה של המשק אילו לא הייתה קיימת אפשרות לגדל מטעים בהר.

שאלה 5

שר החקלאות: "בשנים האחרונות הצלחנו להכניס שיפורים טכנולוגיים בייצור החקלאי, למשל: בארגון מחזורי הזרעים, בגילוי מוקדם של מחלות ובניצול יעיל של מים. שיטות חדשות אלו הביאו חסכון בכוח אדם ובמכונות. התעשייה, לעומת זאת, קפאה על שמריה, ולא חלה בה שום התקדמות טכנולוגית". הנח כי הנתונים הסטטיסטיים מראים תפוקה קבועה בחקלאות, לעומת גידול תפוקה בתעשייה. האם עובדה זו סותרת בהכרח את טענת שר החקלאות? הערה: הנח כי המשק נמצא כל הזמן על עקומת התמורה, וכי מייצרים בו רק מוצרי חקלאות ומוצרי תעשיה. נתח את השאלה תוך שימוש בעקומות תמורה.