תרגילים - מבוא לאקונומטריקה
ד"ר ניר דגן

1. להלן נתונים עבור הכמות בק"ג והמחיר בשקלים של מכירת תפוזים במכולת מסוימת במשך 12 יום.

מחיר Xכמות Y
10055
9070
8090
70100
7090
70105
7080
65110
60125
60115
55130
50130

1.1 חשב את אומדי הריבועים הפחותים ל-α,β במודל Yi=α+βXi+ui

1.2 אמוד את הגמישות עבור המחיר הממוצע

1.3 כיצד ישתנו תשובותיך לסעיפים לעיל אילו הכמות היתה נמדדת בליטראות במקום בק"ג. (ליטרה אחת = 0.45 ק"ג)?

1.4 חשב את השונויות הנאמדות של ui ושל אומדני הריבועים הפחותים של קו הרגרסיה.

1.5 בנה רווח סמך ל-β ברמת מובהקות 5 אחוז.

2. במעקב אחרי 10000 משוחררי צבא בארה"ב נבדקה השפעת העישון על תוחלת החיים. במחקר דווחו כמות הסיגריות הממוצע שעישן כל פרט x וגיל המוות y. ברגרסיה המבוססת על מדגם זה התקבלה התוצאה:
y=a-0.2x+e. דהיינו האומד ל-β הוא 0.2, והאומד ל-α הוא a. סטיית התקן של המקדם של x היא 0.02.

אורך החיים הממוצע של המשתתפים במדגם היה 68 עם שונות של 4, וכמות הסיגריות הממוצע במדגם היה 10 סיגריות ביום.

2.1 חשב את a.
2.2 מהי המשמעות של מקדמי הרגרסיה?
2.3 בנה רווח סמך ברמת ביטחון של 95% להשפעה השולית של x על y.
2.4 בדוק את ההשערה כי לעישון אין השפעה על אורך החיים.
2.5 מהו אומדן אורך החיים הממוצע של פרטים הצורכים 20 סיגריות ליום? של פרטים שאינם מעשנים?
2.6 בנה רווח סמך לכל אחת מהתחזיות בסעיף הקודם.
2.7 מתי לדעתך יהיה החיזוי מדויק יותר, כאשר x=9 או כאשר x=20? הסבר.

3. במדגם 10 תצפיות. נתון כי:
ΣX=350, ΣY=58, ΣX2=19100, ΣY2=440, ΣXY=2859
א. חשב את אומדי ריבועים פחותים במודל Yi=α+βX1i+ui
ב. חשב את R2.

4. חוקר אמד את המודל Yi=βXi+ui בריבועים פחותים. לאחר מכן התברר שהמודל הנכון הוא: Yi=α+βXi+ui. מה התוחלת והשונות של האומד של החוקר ל-β? רמז: זכור שחישבנו את נוסחת האומד בשאלה 5 בתרגיל הקודם.