מבוא לאקונומטריקה א
ד"ר ניר דגן

תרגיל מס' 8

להגשה ביום 15 בינואר 2006

22. להלן נתונים עבור הכמות בק"ג והמחיר בשקלים של מכירת תפוזים במכולת מסוימת במשך 12 יום.

מחיר Xכמות Y
10055
9070
8090
70100
7090
70105
7080
65110
60125
60115
55130
50130

22.1 חשב את אומדי הריבועים הפחותים ל-α,β במודל Yi=α+βXi+ui

22.2 אמוד את הגמישות עבור המחיר הממוצע

22.3 כיצד ישתנו תשובותיך לסעיפים לעיל אילו הכמות היתה נמדדת בליטראות במקום בק"ג. (ליטרה אחת = 0.45 ק"ג)?

22.4 חשב את השונויות הנאמדות של ui ושל אומדני הריבועים הפחותים של קו הרגרסיה.

22.5 בנה רווח סמך ל-β ברמת מובהקות 5 אחוז. ניתן להיעזר בספר הלימוד.

23 חוקר אמד מודל רגרסיה לינארית ממדגם של 32 תצפיות וקיבל את הנתונים הבאים:

X=Y=20
∑Xi2=18000
∑Yi2=16000
∑XiYi=15400

בנוסף השונות הנאמדת של ui היא 63.

23.1 חשב את אומדי הריבועים הפחותים לקו הרגרסיה ואת R2

23.2 בנה רווח סמך לתחזית עבור Xi=30 ברמת ביטחון של 95 אחוז.